Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální služby - TP

Sociální služby budou poskytovány dle zákona od 1.3.2013

 

POPIS SOCIÁLNÍ SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAMY PODLE § 69

(7555345)

CÍLE, ZÁSADY, CÍLOVÁ SKUPINA A POSLÁNÍ

Cílovou skupinou je již mládež od 18let a rodiny ohrožené společensky nežádoucími jevy žijící v sociálně znevýhodněném prostředí, které jim neumožňuje nebo ztěžuje dosažení srovnatelného uplatnění v běžném životě z důvodu nízkého vzdělání, nedostatečného sociálního začlenění, nevyhovujících bytových podmínek, nezaměstnanosti.

Cílová skupina je z dlouhodobého hlediska významně ohrožena zejména nízkým vzděláním a s tím spojenou dlouhodobou nezaměstnaností, jejíž snižování je jedním z nejdůležitějších, ale současně i nejobtížnějších úkolů aktivní politiky zaměstnanosti. Osoby v sociálně vyloučených či znevýhodněných komunitách nemají možnost získat potřebné informace jak situaci řešit, a kde žádat o pomoc.

Terénní programy budou poskytovány terénní formou s rozšířenou působností v rámci Libereckého kraje a to na Českolipsku (především Mimoň, Ralsko, Česká Lípa, Pertoltice, Brniště, Velký Grunov) a okolí v časových intervalech:

 

terén: pondělí až pátek 8.00 – 13.00 a dle potřeby klientů

kancelář: středa 10.00 – 17.00

 

adresa kancelář a vedení:

Centrum LAMPA

Husova 89

471 24 Mimoň

 

Hlavním cílem terénní sociální práce (TSP) je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Základní strategií TSP je pokud možno maximum problémů řešit společně s klientem a postupně dostat klienta do stavu, kdy je tyto problémy schopen řešit sám, získá trvalé zaměstnání, má zajištěnou odpovídající bytovou situaci své rodiny a řádnou výchovu svých dětí.

Po dosažení této situace není klient závislý na podpoře státní sociální péče a tím je zabráněno dalšímu propadu a jejich rezignaci na jakékoli řešení své situace.

 

NABÍZENÉ ČINNOSTI

Terénní práce
Terénní práce jsou založeny na principu řešení problémů na místě s konkrétními osobami, ne od stolu úřadu. Naším názorem je, že je nutné přinést sociální služby do terénu, neboť osoba, která umí navštívit kancelář příslušné instituce, poskytující sociální služby, umí také využít jiných služeb, jako například úřad práce, odbor sociálních věcí apod., což v námi realizované terénní práci je cílový stav našeho klienta, tedy stav, kdy si umí sám pomoci v řešení své situace.

Dalším důležitým úkolem je motivace vyloučených osob či osob ohrožených vyloučením k hledání zaměstnání a klást důraz na udržení zaměstnání. Tím dojde k zabránění dalšímu propadu osob a pozitivnímu vlivu na ostatní obyvatele lokality.

Významným přínosem tohoto způsobu sociální pomoci je individuální přístup k řešení problémů osob ohrožených sociální vyloučeností

 

S ČÍM MŮŽE TERÉNNÍ PRACOVNÍK POMOCI?

  • sepisování žádostí, smluv a podání

  • doprovod k úředním jednáním

  • řešení dluhů na nájemném a službách a zajištění splátkových kalendářů

  • řešení problémů v bytech a domech (pomoc při zajištění nutných oprav a stížnosti)

  • pomoc při sepsání životopisu a zajištění pracovního místa

  • řešení školní docházky

  • organizace volného času dětí ve spolupráci s NZDM

  • pomoc při řešení užívání návykových látek, kriminality a násilí v rodinách 

  • potravinová a materiální pomoc

 

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

Terénní pracovník provádí práci s klienty v jejich přirozeném prostředí bydliště nebo komunity. Pracovník nejprve zjistí aktuální situaci klienta a společně s ním vytyčí cíle k vyřešení jeho situace a stanoví postup.

Terénní práce jsou vykonávány po předešlé dohodě s klientem, dle vzájemných časových možností. Pro snazší dostupnost poskytne terénní pracovník klientům své telefonní číslo, na kterém bude k zastižení. Dále budou distribuovat letáky.

Terénní pracovníci úzce spolupracují s orgány státní správy. Jejich spolupráce vychází především z potřeby řešení aktuálních, často systémově opakovaných problémů klienta. Vyžadují-li řešení problémů intenzivnější spolupráci terénních pracovníků s pracovníky orgánů státní správy, je realizováno oficiální setkání mezi příslušným vedením instituce a terénním pracovníkem.

 

Sociální služba je poskytována se zachováním osobní svobody,

lidské důstojnosti a anonymity klientů.

Klient bude také informovám o tom, že v případě nespokojenosti

se službou je možnost stížnosti soc. pracovníkovi a předsedovi

spolku Bc. Jiřímu Hanzlovi, DiS. tel. 722 946 851

 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOC. SLUŽEB

Centrum LAMPA vzniklo v Husově ulici Mimoň. Objekt se nachází v centru města v sousedství nákupních center Tesco a Penny.

 Objekt je soukromém vlastnictví a majitel tyto prostory pronajímá spolku LAMPA pro jeho účely již od 01.01.2012.

Kancelář pro sociálního pracovníka a terénní pracovníky je samostatná s sociálním zázemím a kuchyňským koutem.

 

DALŠÍ INFORMACE

Další informace o službách Centra LAMPA lze získat na www.centrumlampa.estranky.cz a na vývěskách na Městském úřadě a sociálním odboru Městského úřadu v Mimoni. Informace se průběžně aktualizují.

 

Aktualizováno 21.02.2018