Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální služby - SAS

Od 1.7.2016 naše organizace poskytuje sociální službu SAS - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

POPIS SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI PODLE § 65

(5631416)

 

CÍLE, ZÁSADY, CÍLOVÁ SKUPINA A POSLÁNÍ

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována terénní formou v oblasti Mimoňska. Odborní poradci pracují s jednotlivcem i rodinou.

Cílem služby je realizovat aktivity zaměřené na zkvalitňování kontaktu v rámci rodiny, upevňování rodinných vazeb, prohlubování sebepoznání, rozvoj rodičovských dovedností a dalších aktivit směřujících k řešení konfliktních situací.

Cílovou skupinou Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi tvoří rodiny s dětmi do 26 let, které jsou sociálně znevýhodněny nebo jsou tímto znevýhodněním ohroženy.

 

Sociální služba je poskytována v oblasti v časových intervalech:

Po – pá 9.00 – 16.00

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytnout podporu a pomoc rodinám s dětmi do 26 let převážně z Mimoně, Ralska a okolí, které se nacházejí v sociálně nepříznivé situaci nebo jsou touto situací ohroženy. Touto službou chceme přispět k optimálnímu fungování dané rodiny v jejím přirozeném prostředí.

Služba spolupracuje ze Sociálním odborem a odborem OSPOD v Mimoni a v České Lípě a spolu s nimi aktivně vyhledává uživatele vhodné pro tuto službu. Uživatel může též sám požádat o zařazení do sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Dohoda s uživatelem je podepisována na dobu jednoho roku s možností předčasného ukončení za podmínek stanovených ve smlouvě.

Četnost setkání (konzultací) odborníka s uživateli služby je domlouvána individuálně, dle potřeb uživatele, časových možností odborníků a akutnosti situace. Odborní poradci jsou uživatelům k dispozici na kontaktním telefonu nebo emailu a průběžně jsou s uživatelem domlouvány frekvence a termíny intervencí. V akutní fázi se předpokládá častější kontakt.

 

Zásady poskytování odborného sociálního poradenství:

Zásadou naší práce je respekt ke klientovi:

 • Respektujeme osobnost - protože každý jsme jedinečný.

 • Respektujeme svobodnou vůli - protože každý si chce o sobě rozhodovat sám.

 • Respektujeme důstojnost - protože ta dělá člověka člověkem.

 • Respektujeme soukromí - protože víme, že „mlčeti zlato“.                                   

 • Respektujeme možnosti klienta - protože každý máme své možnosti, které chceme využít.

 • Respektujeme přání klienta - protože pro nikoho není přání tak silné, jako pro toho, kdo si ho přeje.

 

 

Poskytované služby

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - primárně preventivní a rozvíjející individuální i  skupinové programy, odborné přednášky.

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 • Sociálně terapeutické činnosti - individuální programy se zaměřením na podporu, obnovení, udržení či posílení kompetencí zvládání samostatného života, péče o vlastní osobu (např. nácvik koncentrace pozornosti, percepční, motorická a paměťová cvičení a apod.)

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 


Informace pro uživatele

 • Naše služba SAS je bezplatná.

 • Služba je založena na aktivní spolupráci klienta se sociálním pracovníkem.

 • Máte svá práva i povinnosti-informujte se o nich.

 • Při zahájení jednání můžete být sociálním pracovníkem požádáni o poskytnutí vašeho jména a příjmení, kontaktu na vás. Tyto informace slouží výhradně pro účely vedení evidence klientů.

 • Jiné osobní údaje může sociální pracovník požadovat a používat pouze s Vaším písemným souhlasem.

 • Službu je možno poskytovat i anonymně, pokud si to budete přát.

 • Průběh služby: sociální pracovník s Vámi probere Vaši situaci, problém, cíl, a pak uzavřete dohodu (smlouvu, většinou ústní), jak ho budete společně řešit. Sociální pracovník může o průběhu služby pořídit písemný „Záznam“.

 • Pokud o to požádáte, musí s Vámi sociální pracovník sepsat písemně „Smlouvu o poskytnutí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.

 • Máte právo kdykoliv nahlédnout do všech písemných záznamů, které se Vás týkají.

 • Pokud nejste spokojeni s průběhem služby nebo s jednáním sociálního pracovníka, můžete kdykoli podat stížnost.

 • Máte několik možností, jak podat stížnost - viz níže. Stěžovat si můžete i anonymně, stížnost musí být vyřízena do 30 dní.

 

Veškeré další informace, potřebné pro poskytnutí služby, mohou být používány pouze s Vaším písemným souhlasem!

 

Sociální služba je poskytována se zachováním osobní svobody,

lidské důstojnosti a anonymity klientů.

Klient bude také informovám o tom, že v případě nespokojenosti

se službou je možnost stížnosti u vedoucího služby a předsedy

spolku Jiřího Hanzla, DiS. na tel. 722 946 851, nebo mailem

lampaos@seznam.cz

 

DALŠÍ INFORMACE

Další informace o službách Centra LAMPA lze získat na www.centrumlampa.estranky.cz , na vývěskách na Městském úřadě a sociálním odboru Městského úřadu v Mimoni, a v České Lípě , ale také na vývěskách a kontaktních místech služby. Informace se průběžně aktualizují.

 

Aktualizováno dne 1.7.2016