Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální služby - NZDM Mimoň

Sociální služby budou poskytovány dle zákona od 1.3.2013

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŽÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DLE § 62

(1457407)

 

služba je poskytována na adrese Letná 253, 471 24 Mimoň

pondělí až pátek 13.00 - 18.00

 

POSLÁNÍ

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum LAMPA nabízí dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let ohrožené sociálním vyloučením bezpečný prostor pro trávení svého volného času. Nabízíme pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp - nudíš se a nevíš, co sám se sebou?, obtížné události mezi vrstevníky apod.) a tak se snažíme ovlivňovat kladně jejich životní styl a hodnoty. 

ZÁSADY POSKYTOVANÍ SLUŽBY

Stěžejním principem služby je přirozený přístup k jednotlivci a navázání vztahu na základě partnerství a důvěry.

        Dobrovolnost – do služby vstupují obě strany dobrovolně, uživatel ji může ukončit kdykoliv bez udání důvodů

         Nezávislost – poskytovatelem služby je nestátní nezisková organizace, apolitická, základním principem poskytování služby je podpora samostatnosti, svobodného rozhodování a nezávislosti uživatele.

       Mlčenlivost, důvěrnost informací všichni pracovníci podílející se na realizaci služby jsou vázáni mlčenlivostí a povinni chránit informace o uživatelích dle zákona.

        Bezplatnost – služba je uživateli poskytována bez úhrady.

     Otevřenost služba je transparentní vůči uživatelům, zájemcům o službu, veřejnosti i dalším organizacím.

     Individuální přístup – ke každému uživateli se přistupuje dle jeho individuální životní situace a potřeby

    Respektování důstojnosti uživatele – s uživatelem jednáme jako s rovnocenným partnerem, respektujeme jeho hodnotu.

       Respektování základních křesťanských hodnot - Pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučovaní a nepřijímaní většinovou společností, kteří svým zjevem, chováním či způsobem života vzbuzují v ostatních lidech odmítnutí či přímo odpor, je jednou ze základních křesťanských hodnot, kterou se LAMPA, z. s. v Mimoni snaží naplňovat.

     Odbornost a etika práce - Centrum LAMPA usiluje o to, aby byly poskytovány služby na vysoké odborné úrovni a v souladu se zákonem o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb a standardy vztahujícími se k nízkoprahovým sociálním službám.

          Odpovědnost - Vedeme klienty k odpovědnosti za své jednání. 


 

CÍLE, ZÁSADY, CÍLOVÁ SKUPINA 

Do cílové skupiny řadíme děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, která své problémy nemůže či neumí řešit vlastními silami či svými dostupnými prostředky, a může být ohrožena rizikovým chováním svým i ostatních.

 1. Ve věkové skupině 6 – 26 let, žijící nebo se pohybující se v konkrétní lokalitě, kterou lze sociálně i geograficky vymezit (především Mimoň a její okolí – Ploužnice, Pertoltice,…):

 2. Zažívající nepříznivé sociální situace – typický klient: Za nepříznivou životní situaci jsou považovány faktory i jejich kombinace v těchto oblastech:

 • škola (problémy se šikanou, záškoláctvím, nezvládnutí učiva, výběr vhodné školy, motivace k učení);

 • zaměstnání (nemožnost získat práci v důsledku nízké kvalifikace, nezaměstnanost);

 • rodina (nedostatek času ze strany rodičů či nezájem rodičů, nové vztahy rodičů, časté stěhování, nízká životní úroveň rodiny, konflikty s rodiči a sourozenci a generační konflikty);

 • vztahové problémy (vrstevnické vztahy, partnerské vztahy, sociální kontakty);

 • zákon (páchání přestupků a trestné činnosti);

 • zdraví (těhotenství, sexualita, hygienické návyky, užívání nebezpečných látek);

Hlavním cílem je samotný klient, směřující k integraci do společnosti tím, že se aktivně podílí na řešení vlastní situace.

 

Naše cíle jsou:

 1. pomáhat dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci k integraci do společnosti města a podporovat jejich integrační snahy a aktivity,

 2. pomáhat ke vzájemnému porozumění a dobrému soužití romské komunity a většinové společnosti ve městě Mimoň a okolí a omezovat strach z neznámého.

 3. poskytovat bezpečné prostředí pro trávení volného času i pro poskytování odborné pomoci a podpory při hledání řešení obtížných životních situací,

 4. realizovat aktivity pro uživatele Centra LAMPA a širokou veřejnost, které budou napomáhat integraci,

 5. pomáhat a podporovat zvyšování životních dovedností – vyrovnávat příležitosti a bourat komunikační bariéry, předávat význam odpovědnosti, soběstačnosti, spolupráce, respektu, důvěry a dalších morálních hodnot;                                       

 6. podpora v dosažení nejvyššího možného vzdělání dle individuálních možností a schopností uživatele a jeho zařazení na trhu práce.


 

Krátkodobé (dílčí) cíle:

 1. Motivovat klienty k pomoci druhým – adopce zvířátka ze ZOO Děčín (demokratické hlasování, které zvířátko si klienti přejí adoptovat)

 2. Zprostředkování kontaktu s okolím     - výlety, vystoupení ….

 3. Dát možnost starším klientům k realizaci vlastního programu pro mladší klienty

 4. Zodpovědnost k vlastnímu času trávenému na PC – učení hodin

 5. Od září podpora dobrého startu v novém školním roce – příprava do školy

 6. Posilovna – (přání klientů) – motivace ke zdravému životnímu stylu 

   

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

 1. Jednání se zájemcem o službu 

Koná se před začátkem využívání služby. V rámci prvního kontaktu je uživatel seznámen:

-s možností anonymity, s charakterem a obsahem služby, s provozními náležitostmi služby (především seznámení se s časových rozvrhem služby, představení osob zajišťující provoz služby, seznámení s místem realizace služby), s pravidly služby a s vedením dokumentace.

 1. Smlouva o poskytování služby – Dohoda

 2. Dohodu uzavírá poskytovatel sociální služby a klient.

Dohoda o poskytnutí služby je písemná bude s klientem uzavírána při třetím až čtvrtém kontaktu.

 1. Plánování služby – osobní plán

Ke každému klientovi je přistupováno individuálně a jsou s ním řešeny jeho konkrétní potřeby.

 1. Klient bude také informován o tom, že v případě nespokojenosti se službou je možnost stížnosti u vedoucího služby a předsedy spolku Jiřího Hanzla, DiS.  na tel. 722 946 851, popř. mailem lampaos@seznam.cz

 

Poradenství - odehrává se formou rozhovoru s uživatelem nejlépe v samostatné místnosti nebo přímo v terénu obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence uživatele tyto problémy řešit.

 

Pomoc v krizi - řešení krizové situace, vzniklé v životě uživatele. Může jít o pozorování chování uživatele s důrazem na posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží. Intervence obsahuje také návrh opatření popř odkázání klienta na další odborníky (popř. s doprovodem).

 

Zprostředkování dalších služeb (doprovod) - jedná se o dojednání návazné služby v zařízeních návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.

Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele - jedná se intervence realizované pracovníkem (ústně, telefonicky, písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, které ovlivňují uživatelův život. Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele (nejlépe za jeho přítomnosti).

 

Sociální služba je poskytována bezplatně se zachováním osobní svobody, lidské důstojnosti a anonymity klientů.

 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vzniklo ve stávajících prostorech Komunitního centra v Husově ulici Mimoň. Objekt se nachází v centru města v sousedství nákupních center Tesco a Penny. Škola, kam chodí převážná část dětí navštěvujících centrum je přibližně pět minut od centra. Centrum navštěvují také děti z 2km vzdálené vyloučené lokality Ploužnice. Autobusová zastávka na Ploužnici se nachází cca 200m od centra. Objekt je soukromém vlastnictví a majitel tyto prostory pronajímá spolku LAMPA pro jeho účely již od 01.01.2012. V centru v současné době probíhají nejen volnočasové aktivity, ale vzhledem k potřebnosti se zde řeší i jakékoli problémy s dětmi i mládeží . Již v této době spolupracuje Centrum LAMPA se ZŠ Mírová v Mimoni a Praktickou školou V Mimoni (viz výše).

Ve dvou velkých místnostech mají děti možnost svůj volný čas trávit poslechem hudby, společenskými hrami, nabízíme ale také možnost hraní stolního tenisu, stolního fotbálku případně návštěvu některého z volnočasových aktivit (výtvarka, hra na klávesy,tanec, zpěv). K dispozici je také PC s internetem. Kromě volnočasových aktivit se zde mohou děti připravovat do školy a využít dalšího vzdělávání a motivací souvisejících s poskytováním soc.služby.

 

Aktualizováno 1.7.2016