Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální služby - NZDM Ploužnice

SOCIÁLNÍ SLUŽBA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŽÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DLE § 62

(7322439)

 

NZDM Klub LAMPA na Ploužnici  č.322 v přízemí

pondělí       od 14.00 do 19.00

úterý           od 14.00 do 17.00

středa         od 14.00 do 17.00

čtvrtek        od 14.00 do 19.00

pátek          od 14.00 do 17.00

POSLÁNÍ

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub LAMPA nabízí dětem a mládeži ve věku 6 – 20 let ohrožené sociálním vyloučením bezpečný prostor pro trávení svého volného času. Nabízíme pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp - nudíš se a nevíš, co sám se sebou?, obtížné události mezi vrstevníky apod.) a tak se snažíme ovlivňovat kladně jejich životní styl a hodnoty. 

ZÁSADY POSKYTOVANÍ SLUŽBY

Stěžejním principem služby je přirozený přístup k jednotlivci a navázání vztahu na základě partnerství a důvěry.

Dobrovolnost – do služby vstupují obě strany dobrovolně, uživatel ji může ukončit kdykoliv bez udání důvodů.

Nezávislost – poskytovatelem služby je nestátní nezisková organizace, apolitická, základním principem poskytování služby je podpora samostatnosti, svobodného rozhodování a nezávislosti uživatele.

Mlčenlivost, důvěrnost informací všichni pracovníci podílející se na realizaci služby jsou vázáni mlčenlivostí a povinni chránit informace o uživatelích dle zákona.

Bezplatnost – služba je uživateli poskytována bez úhrady.

Otevřenost služba je transparentní vůči uživatelům, zájemcům o službu, veřejnosti i dalším organizacím.

Individuální přístup – ke každému uživateli se přistupuje dle jeho individuální životní situace a potřeby.

Respektování důstojnosti uživatele – s uživatelem jednáme jako s rovnocenným partnerem, respektujeme jeho hodnotu.

Respektování základních křesťanských hodnot - Pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučovaní a nepřijímaní většinovou společností, kteří svým zjevem, chováním či způsobem života vzbuzují v ostatních lidech odmítnutí či přímo odpor, je jednou ze základních křesťanských hodnot, kterou se LAMPA, z. s. snaží naplňovat.

Odbornost a etika práce - Klub LAMPA usiluje o to, aby byly poskytovány služby na vysoké odborné úrovni a v souladu se zákonem o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb a standardy vztahujícími se k nízkoprahovým sociálním službám.

Odpovědnost - Vedeme klienty k odpovědnosti za své jednání. 


 

CÍLE, ZÁSADY, CÍLOVÁ SKUPINA 

 

Do cílové skupiny řadíme děti a mládež ve věku od 6 do 20 let, která své problémy nemůže či neumí řešit vlastními silami či svými dostupnými prostředky, a může být ohrožena rizikovým chováním svým i ostatních.

 

 1. Ve věkové skupině 6 – 20 let, žijící nebo se pohybující se v konkrétní lokalitě, kterou lze sociálně i geograficky vymezit (především Ralsko a okolí):

 2. Zažívající nepříznivé sociální situace – typický klient: Za nepříznivou životní situaci jsou považovány faktory i jejich kombinace v těchto oblastech:

 • škola (problémy se šikanou, záškoláctvím, nezvládnutí učiva, výběr vhodné školy, motivace k učení);

 • zaměstnání (nemožnost získat práci v důsledku nízké kvalifikace, nezaměstnanost);

 • rodina (nedostatek času ze strany rodičů či nezájem rodičů, nové vztahy rodičů, časté stěhování, nízká životní úroveň rodiny, konflikty s rodiči a sourozenci a generační konflikty);

 • vztahové problémy (vrstevnické vztahy, partnerské vztahy, sociální kontakty);

 • zákon (páchání přestupků a trestné činnosti);

 • zdraví (těhotenství, sexualita, hygienické návyky, užívání nebezpečných látek);

Hlavním cílem je samotný klient, směřující k integraci do společnosti tím, že se aktivně podílí na řešení vlastní situace.

 

Naše cíle jsou:

 1. pomáhat dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci k integraci do společnosti města a podporovat jejich integrační snahy a aktivity,

 2. pomáhat ke vzájemnému porozumění a dobrému soužití romské komunity a většinové společnosti ve městě Mimoň a okolí a omezovat strach z neznámého.

 3. poskytovat bezpečné prostředí pro trávení volného času i pro poskytování odborné pomoci a podpory při hledání řešení obtížných životních situací,

 4. realizovat aktivity pro uživatele Klubu LAMPA a širokou veřejnost, které budou napomáhat integraci,

 5. pomáhat a podporovat zvyšování životních dovedností – vyrovnávat příležitosti a bourat komunikační bariéry, předávat význam odpovědnosti, soběstačnosti, spolupráce, respektu, důvěry a dalších morálních hodnot;                                       

 6. podpora v dosažení nejvyššího možného vzdělání dle individuálních možností a schopností uživatele a jeho zařazení na trhu práce.


 

Krátkodobé (dílčí) cíle:

 1. Motivovat klienty k pomoci druhým – adopce zvířátka ze ZOO Děčín (demokratické hlasování, které zvířátko si klienti přejí adoptovat)

 2. Zprostředkování kontaktu s okolím     - výlety, vystoupení ….

 3. Dát možnost starším klientům k realizaci vlastního programu pro mladší klienty

 4. Zodpovědnost k vlastnímu času trávenému na PC – učení hodin

 5. Podpora dobrého startu v novém školním roce – příprava do školy


 

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

 1. Jednání se zájemcem o službu 

Koná se před začátkem využívání služby. V rámci prvního kontaktu je uživatel seznámen:

-s možností anonymity, s charakterem a obsahem služby, s provozními náležitostmi služby (především seznámení se s časových rozvrhem služby, představení osob zajišťující provoz služby, seznámení s místem realizace služby), s pravidly služby a s vedením dokumentace.

 1. Smlouva o poskytování služby – Dohoda

 2. Dohodu uzavírá poskytovatel sociální služby a klient.

Dohoda o poskytnutí služby je písemná bude s klientem uzavírána při třetím až čtvrtém kontaktu.

 1. Plánování služby – osobní plán

Ke každému klientovi je přistupováno individuálně a jsou s ním řešeny jeho konkrétní potřeby.

 1. Klient bude také informován o tom, že v případě nespokojenosti se službou je možnost stížnosti u vedoucího služby a předsedy spolku pana Jiřího Hanzla , DiS. na tel. 722 946 851, popř. mailem lampaos@seznam.cz

 

Poradenství - odehrává se formou rozhovoru s uživatelem nejlépe v samostatné místnosti nebo přímo v terénu obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence uživatele tyto problémy řešit.

 

Pomoc v krizi - řešení krizové situace, vzniklé v životě uživatele. Může jít o pozorování chování uživatele s důrazem na posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží. Intervence obsahuje také návrh opatření popř odkázání klienta na další odborníky (popř. s doprovodem).

 

Zprostředkování dalších služeb (doprovod) - jedná se o dojednání návazné služby v zařízeních návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.

Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele - jedná se intervence realizované pracovníkem (ústně, telefonicky, písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, které ovlivňují uživatelův život. Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele (nejlépe za jeho přítomnosti).

 

Sociální služba je poskytována bezplatně se zachováním osobní svobody, lidské důstojnosti a anonymity klientů.

 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vzniklo na základě potřeb klientů z Ploužnice. Klub LAMPA se nachází v centru lokality cca 5 minut od autobusové zastávky. Občanské sdružení má prostory pronajaty již od 1.7.2014.

Ve dvou místnostech mají děti možnost svůj volný čas trávit poslechem hudby, společenskými hrami, nabízíme ale také možnost hraní stolního fotbálku případně návštěvu některé z volnočasových aktivit (výtvarka, tanec, zpěv). K dispozici je také PC s internetem. Kromě volnočasových aktivit se zde mohou děti připravovat do školy a využít dalšího vzdělávání a motivací souvisejících s poskytováním soc.služby.

 

Aktualizováno 1. 7. 2016